Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Provincie Oost-Vlaanderen versterkt waardevolle natuur door financiële steun aan natuurverenigingen

Hooiland Buylaers Christophe Hillaert sitezGoed nieuws! Vanaf 1 januari 2020 kan vzw Durme een beroep doen op de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden.

Hiervoor voorziet de Provincie jaarlijks een bedrag van 300 000 EUR. De provincieraad keurde in zitting van 18 december 2019 het nieuwe subsidiereglement goed.

De Provincie wil hiermee waardevolle ecologische gebieden beter beschermen en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en herstellen. Vzw Durme is alvast in de wolken met deze beslissing.

"Met dit subsidiereglement willen we erkende natuurverenigingen financieel ondersteunen in hun natuurbeschermend engagement. Zij geven mee uitvoering aan het provinciaal natuurbeleid. In het reglement zijn voldoende garanties ingebouwd voor een blijvende bescherming van natuurgebieden."  zegt Riet Gillis, gedeputeerde voor Natuur en Milieu.

 Partners in efficiënt natuurbeheer

Wie een beroep wil doen op de financiële steun van de Provincie, moet voldoen aan de voorwaarden van het reglement. Twee Oost-Vlaamse natuurverenigingen voldoen hieraan. Natuurpunt vzw, actief in de volledige provincie en wij, vzw Durme, actief in het Waas- en Scheldeland.

Zo kunnen we blijven bouwen aan belangrijke natuurkernen en schenken ruim aandacht aan educatie en recreatie. Zo worden de natuurgebieden toegankelijk gemaakt voor elke burger. 

Financiële ondersteuning bij aankoop van gronden

Voor de uitbouw van natuurkernen is het aankopen van gronden belangrijk. Er is op lange termijn meer garantie op degelijk natuurbeheer, -herstel of -ontwikkeling als het gebied eigendom is van natuurverenigingen of van de overheid. Zij beschikken over de biologische vakkennis en ervaring, maken natuurbeheerplannen op en waken over de correcte uitvoering ervan.

“De stijgende grondprijzen maken het voor vzw Durme als Oost-Vlaamse natuurvereniging steeds moeilijker om nieuwe natuurgebieden aan te kopen. De financiële steun die de Provincie Oost-Vlaanderen nu biedt, zal ons toelaten de volgende jaren meer nieuwe natuur te creëren rond de Durme, Moervaart en Schelde.”  zegt Geert De Smet, voorzitter vzw Durme.

De ruimte is schaars en ook de druk op landbouwgronden wordt steeds groter. Het reglement houdt rekening met de situatie van landbouwers door aankopen in herbevestigd agrarisch gebied uit te sluiten, tenzij het percelen met actueel hoge natuurwaarden betreft.

Goed nieuws: gedeeltelijk herstel van de biodiversiteit is mogelijk!

Door de klimaatverandering zijn biotopen en soorten ernstig bedreigd. Vooral de droogte is nefast. Als we niet ingrijpen, riskeren vele planten- en diersoorten te verdwijnen. Anderzijds zien we soorten als de otter en de bever in Vlaanderen schuchter terugkeren. Dat zij weer een kans maken, is o.a. te danken aan de zorg voor biotopen en geduldig maar efficiënt natuurbeheer.

Met haar natuurbeleid wil de Provincie het ecologisch herstel bevorderen. Idealiter zijn natuurgebieden voldoende omvangrijk, met elkaar verbonden en ingebed in een kwalitatief omgevend (landbouw)landschap. Maar ook in de stad en in bewoonde kernen is vergroening belangrijk, o.a. voor het verkoelend effect bij hitte en de gunstige invloed op ons welzijn.

Bron: https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-oost-vlaanderen-versterkt-waardevolle-natuur-door-financiele-steun-aan-natuurverenigingen

Lid-rechts

lidrechts

rode balk bovenaan

Het bezoekerscentrum Molsbroek en het bezoekerscentrum Donkmeer zijn wegens de COVID-19 maatregelen GESLOTEN.
Toggle Bar