durmelogokleiner3

                                                                     .

kindje pluisDeze zomer publiceert vzw Durme voor de eerste keer een vijfjarenbeleidsplan. Het bevat de krachtlijnen voor de komende 5 jaar: biodiversiteit, draagvlakverbreding, natuurstudie, beleidsbeïnvloeding en interne organisatie. Jaarlijks voeren we acties uit om deze doelstellingen te behalen, en kijken we hoe ver we staan.

 

In ons hoofd hadden we natuurlijk altijd al een langetermijnplanning, maar voor de eerste keer zetten we dit ook op papier. We namen het voorbije jaar met interne werkgroepjes onze missie en visie onder de loep, maakten een omgevingsanalyse en filterden daar 5 hoofddoelstellingen uit. Die verwoorden waar vzw Durme als natuurvereniging voor staat. En alles wat we doen draagt bij aan deze doelstellingen.

Doelstelling 1: Biodiversiteit

De hoofddoelstelling van vzw Durme is zorgen voor een hogere biodiversiteit. Die bevorderen we op verschillende manieren, zowel door goed beheer van onze reservaten, als door een uitbreiding van het areaal beschermde natuur. Door doelgerichte beheermaatregelen stijgt de biodiversiteit en kunnen we steeds meer soorten beschermen.

Zo kopen we elk jaar ongeveer 3 hectare grond aan, is onze terreinploeg samen met tientallen vrijwilligers continu in de weer in onze reservaten en voeren we specifieke beschermingsmaatregelen uit voor zeldzame soorten. Zo ken je vast onze paddenoverzetacties of de ingerichte vleermuizenbunker.

Doelstelling 2: Draagvlakverbreding

Om de natuur beter te kunnen beschermen, is er een breed draagvlak nodig. Pas als je met je eigen ogen kan genieten van de pracht van de natuur, zal je er meer zorg voor dragen. Door educatie, sensibilisering en beleving zorgt vzw Durme ervoor dat het brede publiek het belang van natuur en biodiversiteit naar waarde leert schatten.

We organiseren activiteiten, cursussen en ontvangen elk jaar meer dan 400 klassen. Je vindt leuke weetjes over de natuur in je buurt in dit tijdschrift, via onze nieuwsbrief, op onze infoborden, op onze website, enz. Je kan terecht in onze bezoekerscentra of bij onze medewerkers en vrijwilligers voor info over onze natuur.

Doelstelling 3: Stem van de groene ruimte

Als natuurvereniging is het onze taak om de natuur in ons werkingsgebied te beschermen. De natuur kan namelijk moeilijk voor zichzelf opkomen. Bovendien vertegenwoordigen we de stem van de natuurliefhebber uit ons werkingsgebied. Samen staan we sterk!

Door pro-actieve samenwerking met lokale en bovenlokale actoren (zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau) proberen we continu het beste voor onze natuur te bereiken en - waar nodig - indien onze natuur bedreigd wordt, de impact zoveel mogelijk te beperken.

Doelstelling 4: Natuurstudie

Een goede opvolging van het uitgevoerde beheer is zeer belangrijk. We gaan als professionele natuurvereniging na of we onze natuurdoelen bereiken en of onze beheermaatregelen het gewenste effect hebben. Deze onderzoeken schrijven we neer in lijvige monitoringsrapporten.

Daarnaast gaan westeekproefgewijs na hoe het met de biodiversiteit in ons hele werkingsgebied gesteld is (ook buiten de reservaten). Alleen zo kunnen we nagaan waar specifieke beheermaatregelen nodig zijn. Daarom is studie een onmisbare doelstelling binnen onze werking. Vaak werken we hiervoor samen met de natuurstudiewerkgroepen actief in ons werkingsgebied.

Doelstelling 5: Interne organisatie

Doelstellingen 1 tot 4 zijn niet mogelijk zonder een goed draaiende organisatie. Personeel en vrijwilligers moeten op elkaar ingespeeld zijn, en in de beste omstandigheden kunnen werken in een gezonde financiële situatie. Alleen zo kunnen we optimaal inzetten op de realisatie van onze doelstellingen. Daarom is als laatste, maar zeker niet minder belangrijke doelstelling, het optimaliseren van onze interne organisatie opgenomen.

We willen de komende jaren onze vrijwilligers de best mogelijke ondersteuning geven. Zonder hun dagelijkse inzet zou vzw Durme nooit kunnen staan waar we nu staan. Daarnaast willen we werken aan een gezonde financiële situatie. We willen onze inkomsten optimaliseren, zonder natuurlijk onze hoofddoelstellingen uit het oog te verliezen. Tot slot willen we ons personeel onder de beste omstandigheden laten werken.

Op naar 2021

Het beleidsplan loopt van 2017 tot 2021. Maar we wachten niet zo lang om te kijken of we onze doelstellingen behaald hebben. Elk jaar gaan we na of we de geplande acties hebben uitgevoerd, en of ze wel degelijk bijdragen tot de realisatie van onze 5 doelstellingen. Hopelijk kunnen we op deze manier nóg beter gaan voor de bescherming van de natuur in onze buurt!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren