durmelogokleiner3

                                                                     .

actie natuurdecreet gentDe Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt. Dit na de vele acties die we met de verschillende natuurbeherende verenigingen ondernamen (zoals ‘Red het Molsbroek, Joke’ en de grote petitie waar jullie massaal op reageerden), grondig overleg en vele bijsturingen. We zijn nu volop bezig de definitieve teksten door te nemen, en te bekijken wat deze concreet voor ons betekenen. We zijn ondertussen voorzichtig positief.

De eerste voorstellen schoten flink tekort: de steun voor aankoop en beheer van kleine reservaten dreigde te verdwijnen, subsidies voor de openstelling en de aanleg van wandelpaden in natuurgebieden ging op de schop, bezoekerscentra zouden uit de boot vallen en niet-Europees beschermde natuur en reservaten in eigendom van gemeenten zouden veel minder tot geen financiële steun meer krijgen. Natuur op wandelafstand dreigde het grote slachtoffer te worden van die plannen.

Daarom startten vzw Durme, Natuurpunt en Limburgs Landschap de actie “Red de natuur in je buurt”. Vrijwilligers verzamelden overal in Vlaanderen 82.000 handtekeningen. Die werden overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege op 9 september 2015. Daarop kondigde de minister aan dat ze rekening zou houden met onze eisen. Een belofte waar we haar het voorbije jaar regelmatig aan hielpen herinneren.

Ondertussen sijpelt het nieuws binnen dat de Minister rekening zou gehouden hebben met onze vragen. Zo zal het mogelijk blijven om kleine natuurgebieden op te richten en te beheren. Ook de toekomst van speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden op gronden van gemeenten en andere openbare besturen. Ook de focus louter op Europees beschermde natuur is bijgestuurd. De steun voor bezoekerscentra werd opnieuw opgenomen in de teksten, met de aanpassingen die we voorstelden. Er zal 'steun naar werk' komen, een systeem waar we bij vzw Durme zeker achter staan.

Natuurgebieden zijn niet enkel een toevluchtsoord voor bedreigde dieren en planten. Ook voor de omwonenden vervullen ze heel wat taken: ze zuiveren de lucht, vangen water op en beschermen ons zo tegen wateroverlast, ze bieden een plaats om te ontspannen,... Opslag van broeikasgassen helpt de klimaatverandering tegen te gaan. In een drukke stad, waar het altijd warmer is dan op het platteland, koelen bomen en andere planten de omgeving af. De natuur vermindert ook de overlast door allerlei lawaai.

Dit is de eerste principiële goedkeuring. Het besluit gaat nu naar de strategische adviesraden en de Raad van State voor advies. Dit geeft de kans om nog een aantal technische zaken bij te stellen en belangrijke punten, onder andere inzake beheerevaluatie, in te vullen. Vervolgens zal dit besluit definitief goedgekeurd moeten worden door de Vlaamse Regering. Nadien kan het hele pakket in werking treden. Naar verwachting zal een evaluatie na één jaar werking zeker nodig zijn. Het systeem is nieuw en er zullen kinderziektes opduiken die bijsturing behoeven. Vzw Durme zal dit dossier alvast op de voet blijven volgen!

Bewaren