durmelogokleiner3

                                                                     .

vierkant vzw durmebordje klSinds januari kunnen erkende Oost-Vlaamse natuurverenigingen via een subsidiereglement een beroep doen op financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden. De Provincie beoordeelde onlangs de maar liefst 77 aanvraagdossiers die begin 2020 ingediend zijn door vzw Natuurpunt en vzw Durme. 8 van de 13 aanvragen van vzw Durme kregen groen licht, goed voor een totaal bedrag van €166.918,98.

 “Met deze steun wil de Provincie ecologisch waardevolle gebieden beter beschermen, het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en de gevolgen van de klimaatverandering temperen. Beide verenigingen helpen het provinciaal natuurbeleid mee uit te voeren. Met de realisatie van extra natuurgebieden, komen we bovendien tegemoet aan de verhoogde nood van onze burgers die op zoek zijn naar meer groen in de buurt om te wandelen en te relaxen.”, zo verklaart Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Klimaat.

Vzw Durme beschermt en beheert De Fondatie Van Boudelo in Sint-Niklaas en Stekene

De regionale natuurvereniging vzw Durme staat al 50 jaar in voor natuurbehoud en biodiversiteit in het Waas- en Scheldeland. Ze beheert natuurreservaten langs de Durme, Moervaart en Schelde, in totaal meer dan 500 ha. Vzw Durme kreeg 8 van de 13 ingediende aanvragen door de Provincie goedgekeurd, goed voor een totaal bedrag van €166.918,98

Geert De Smet, voorzitter vzw Durme vertelt: “Vzw Durme zorgt voor het behoud van regionale natuur voor deze en toekomstige generaties. De stijgende grondprijzen, zeker in onze regio, maken dat het aankopen van nieuwe gronden steeds moeilijker wordt. De financiële steun van de Provincie is een flinke duw in de rug en maakt dat we nieuwe natuurgebieden kunnen blijven aankopen en beheren.”

De Fondatie Van Boudelo is één van de 7 natuurgebieden van vzw Durme die op financiële steun kan rekenen. Het gebied van meer dan 100 ha bestaat uit verschillende biotopen zoals bossen, hooilanden, sloten, poelen en pittoreske veldwegels. Voorbije 2 jaar is er 16,7 ha nieuw terrein verworven, mede dankzij de subsidie van de Provincie.

Gelegen langs de Stekense Vaart, is het één van de waardevolste natuurgebieden van het Waasland. Er is echter nog werk aan de biodiversiteitswinkel. Zo krijgen vijvers aangepaste vlakkere oevers zodat gevarieerde oevervegetatie spontaan kan ontwikkelen. Dit wordt dé favoriete plek van verschillende libellen en amfibieën. Via doordachte ingrepen in het gebied zoals vernatting of verschraling van de bodem, zal op termijn een zeer hoge biodiversiteit gerealiseerd worden. Zo creëert vzw Durme een geschikt leefgebied voor zeldzame soorten, zoals wilde orchideeën (rietorchis), blauwe zegge en blauwe knoop. De boommarter, één van de zeldzaamste marterachtigen in Vlaanderen, is thuis in het structuurrijke boscomplex waaronder bijvoorbeeld ook waardevol eikenbos. Ook de zeldzame roofvogel wespendief kent het gebied en komt er broeden.

Topnatuur in Oost-Vlaanderen

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, dienen natuurgebieden aan strenge criteria te voldoen. De natuurgebieden zijn beoordeeld en gerangschikt volgens de natuurwaarde. Gronden die gelegen zijn vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied, die verbinding creëren in ons versnipperd landschap of behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk, hebben duidelijk een streepje voor. 

Ook de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen speelde een belangrijke rol. Gronden die in aanmerking komen om nieuw inheems bos aan te planten, gronden die kunnen omgevormd worden tot natte hooilanden of gronden die in aanmerking komen voor aanplant van moerasplanten zoals riet, dragen sterk bij aan een beter klimaat. Dergelijke biotopen hebben een groot vermogen om het teveel aan CO2 in de lucht te capteren, het broeikasgas dat mee oorzaak is van de klimaatopwarming. Bovendien helpen natuurgebieden ook om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast of erosie te milderen.

Bij gelijke natuur- of klimaatwaarde van de aangekochte gronden, is gekozen voor een zo goed mogelijke regionale spreiding over de provincie. De 7 natuurgebieden van vzw Durme die financiële steun genieten, strekken zich uit van Sint-Niklaas en Moerbeke tot Lokeren en Berlare.