durmelogokleiner3

                                                                     .

boswebsiteEind mei vorig jaar maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar bosuitbreidingsplan bekend. Dat plan moet zorgen voor 4.000 hectare extra bos tegen 2024 en treft ook de voorbereidingen voor de realisatie van 10.000 hectare extra bos tegen 2030. Om die doelstellingen te behalen, trekt de minister heel wat extra middelen uit en zal ze hiervoor samenwerken met de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden evenals met private partners en natuurverenigingen. Ook vzw Durme is lid van die bosalliantie en zal hier haar steentje bijdragen om samen met de andere natuurverenigingen 750 ha bos nieuw bos aan te planten.

De schreeuw om meer bos in Vlaanderen is er al lang, maar decennia lang viel die in dovemansoren. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV uit 1997) werd reeds een visie uitgewerkt om in Vlaanderen 10.000 hectare nieuw bosgebied te creëren. De eerste concrete stap om invulling te geven aan deze visie lijkt nu genomen en dat lijkt niets te vroeg. De veelzijdigheid aan functies van onze bossen is namelijk enorm: zo zorgen ze o.a. voor een grotere biodiversiteit en een betere leefomgeving, nemen ze koolstof uit de lucht op en zorgen ze voor verkoeling in en rond steden. Het huidige tempo van amper 100 hectare nieuw bos per jaar in Vlaanderen wordt dus zeer sterk opgedreven. Een ambitieus plan waar vzw Durme met plezier aan wil, kan en zal meewerken, temeer omdat veel mensen de waarde van groen in de nabije omgeving hebben herontdekt.

Aankopen, plannen en planten
Begin november 2020 ging het besluit van de Vlaamse Regering in voege dat de subsidiëring regelde voor de aankoop van de gronden i.f.v. bebossing. We kunnen dus stellen dat het eerste plantseizoen met lichte vertraging van start is gegaan. Voor vzw Durme was het vooral een leerschool om door de bomen het bos nog te vinden. Dat nieuwe bos komt er namelijk niet vanzelf. Grond aankopen, wetgeving uitpluizen, ontheffingen en vergunningen aanvragen om te mogen bebossen, beplantingsplannen opmaken en plantgoed bestellen. Pas als al die zaken in orde zijn, kan overgegaan worden tot de effectieve aanplant. Om die aanplant tegen vraat van konijn en ree te beschermen, worden aan de bomen en struiken eveneens wildbeschermers aangebracht om de overlevingskansen te verhogen. De eerste aankoopdossiers i.f.v. bebossing zijn ondertussen afgerond en zullen de komende jaren worden omgevormd tot nieuw bos. Toch kon vzw Durme de voorbije winter alsnog drie nieuwe bosaanplanten realiseren, allemaal in het zuiden van de Moervaartvallei. Die Moervaartvallei wordt trouwens meermaals genoemd in het bosuitbreidingsplan van de minister met maar liefst 200 ha nieuw bos. Het gaat hier dan vooral over de gemeenten Moerbeke, Lokeren en Sint-Niklaas waar tal van natuur- en bosgebieden liggen met zonevreemde landbouw.
Net in die drie gemeentes realiseerde vzw Durme haar eerste drie nieuwe aanplanten, goed voor net iets meer dan 1 hectare. Zo werd er aangeplant in de Eenbes (Moerbeke), in de Linie (Lokeren) en in de Fondatie van Boudelo (Sinaai, Sint-Niklaas). Deze aanplanten grenzen aan reeds bestaande bossen en zullen dus meteen een meerwaarde betekenen voor de aanwezige (regionaal) zeldzame bossoorten als boommarter, mopsvleermuis, havik, houtsnip, keizersmantel, grote vos of grote weerschijnvlinder. Neem zeker eens een kijkje op de website van de bosteller (www.bosteller.be) en lees zeker onze verhalen.
 
Bos of geen bos?
Aanplant 1Bij de planning voor het aanplanten van nieuwe bossen houdt vzw Durme ook rekening met de ecologische visie in en rond haar natuurgebieden. Zo is er telkens de afweging of de aanplant van een nieuw bos wel ecologisch inpasbaar is in de ruime omgeving. In een historisch meersenlandschap bijvoorbeeld waar grutto’s en kieviten tot broeden komen, is het niet aangewezen om nieuw bos aan te planten omdat die soorten zich net tot een open en weids landschap aangetrokken voelen.
 
Ondertussen zitten wij niet stil en maken we volop plannen voor het volgende plantseizoen. Dan zal vzw Durme haar bosuitbreiding gevoelig optrekken en ten minste 3 hectare nieuw bos aanplanten. Zo zal er o.a. in Berlare, Sint-Niklaas en Stekene nieuw bos bijkomen. Daarnaast werd er recent in Lokeren maar liefst 5 hectare weiland en akkerland aangekocht om de komende jaren te bebossen. Blijf vzw Durme dus zeker op de voet volgen mocht jij je boompje willen bijdragen.