durmelogokleiner3

                                                                     .

4vrIn de winter van 2021-2022 breidde vzw Durme haar bosareaal uit met 2 ha nieuw bos in de Moervaartvallei. De bosuitbreiding werd zowel gerealiseerd in Sinaai (Sint-Niklaas) als in Klein-Sinaai (Stekene) en zal de bestaande bosverbindingen in het natuurgebied van de Fondatie van Boudelo versterken. Het gaat hier trouwens over de grootste bosuitbreiding van vzw Durme en komt overeen met maar liefst vier voetbalvelden.

Het grootste deel van deze nieuwe bosuitbreiding (1,35 ha) vond plaats in Sinaai waar de nieuwe bomen en struiken (in totaal 1.900 ex) werden aangeplant in een aantal grotere ‘bomencirkels’ en verschillende kleinere ‘struikencirkels’. Die bomeneilanden zullen dankzij de dense aanplant van de bomen vrij snel kunnen evolueren tot echte bosbiotopen terwijl de struikeneilanden eerder een hotspot zullen worden voor tal van insecten en soorten die houden van dichte ontoegankelijke vegetaties. De ruimtes tussen deze cirkels zullen spontaan kunnen verbossen.
De soortensamenstelling van dit bos bestaat uit zomer- en wintereik, zomerlinde, zwarte els, fladderiep, zoete kers, lijsterbes, veldesdoorn, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, spork, Gelderse roos, hondsroos en Europese vogelkers. Een boomsoort die we hier voor het eerst hebben aanplant is de veldesdoorn. Deze kalkminnende boomsoort (zie foto hiernaast) zal het hier ongetwijfeld naar zijn zin hebben in de kalkrijke bodems van de Fondatie van Boudelo. De meerwaarde van deze soort is nl. dat zijn zaden in de winter een belangrijke voedselbron vormen voor de zeldzame en sporadisch in het gebied broedende appelvink.
 
Het andere deel van de bosuitbreiding (0,65 ha) gebeurde ten noorden van de Stekense Vaart. In functie van het versterken van het bestaande bosareaal werd op deze locatie integraal gekozen voor een kunstmatige aanplant en geen spontane verbossing. In de kern van de bosaanplant werd gekozen voor wintereik, fladderiep, veldesdoorn, zwarte els, zoete kers en hazelaar. De bosranden werden ingeplant met eenstijlige meidoorn, sleedoorn, spork, Gelderse roos en Europese vogelkers. Beide aanplanten werden voorzien van wildbescherming tegen de vraat van konijn en ree.
 
In de Fondatie van Boudelo treffen we ook reeds een grote populatie reeën aan, net zoals zeldzame soorten als boommarter, zwarte specht, wespendief en houtsnip. Tijdens het aanplanten werd de roep van de kleine bonte specht en boomklever meermaals gehoord. Ook zij zullen op termijn ongetwijfeld meeprofiteren van deze bosuitbreiding. Deze bosuitbreidingen zijn trouwens overzichtelijk terug te vinden op de website www.bosteller.be. Neem zeker eens een kijkje naar waar in jouw omgeving nieuwe bossen werden aangeplant.

www.bosteller.be

1 vr2vr

Moeraskalkvr