durmelogokleiner3

                                                                     .

Vilda 38109 De Oude Durme Yves Adams A3 53807Tien kandidaten dienden in het najaar bij de Vlaamse regering hun kandidatuur in voor een ondersteuning om door te groeien naar een Nationaal Park. Rivierpark Scheldevallei is samen met vijf andere door Minister Demir op voordracht van een onafhankelijke jury uit deze kandidaten geselecteerd. De Scheldevallei is met de getijdennatuur langs de Schelde en haar zijrivieren, zoals de Durme, de enige riviernatuur bij de resterende kandidaten. Midden 2023 zal de Vlaamse regering maximaal vier Nationaal Parken erkennen uit de overgebleven deelnemers.

Vlaanderen heeft de ambitie vier Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. De klemtoon ligt hier op natuur en biodiversiteit, de unieke belevingswaarde en de erfgoedwaarde. Een jury beoordeelde de voorbije maanden of de tien ingediende kandidaturen aan alle selectievoorwaarden voldeden, waaronder dus ook het dossier van Rivierpark Scheldevallei waarbij vzw Durme waakt over de natuurwaarden.

Natuurkwaliteit

Voor vzw Durme is het duidelijk: de natuurkwaliteit is de hoofdstructuur van een Nationaal Park. Met ons netwerk aan natuurgebieden werken we daar al lang aan, en jaar na jaar wordt de natuurkwaliteit daarvan aangetoond . Wij zullen er over waken dat dit ook de hoofdfocus blijft in dit project, zonder daarin uiteraard de mens te vergeten. Die zorgde mee voor het rijke cultuurhistorische landschap en beseft ook steeds meer en meer het belang van kwalitatieve, open ruimte.

Vzw Durme zet zich in de streek van Durme, Schelde en Moervaart door aankoop, overleg en gerichte beheermaatregelen, al decennialang in om de unieke en riviergebonden natuurgebieden te beschermen. Het is binnen dit project dan ook één van de constructieve, dragende krachten, en samen met de andere actoren zullen we er verder voor ijveren om de natuur- en belevingswaarden in dit waardevolle landschap te versterken.

Rivierpark Scheldevallei

De zes geselecteerde kandidaten starten aan een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook ondersteuning. Op het einde van dit begeleidingstraject is het terug aan de jury. Maar een voldoende score op alle criteria zal geen zekerheid geven, aangezien maximaal vier Nationale Parken worden erkend. Indien meer parken voldoen, zal de rangschikking doorslaggevend zijn. “We gaan keihard werken om in 2023 in de top van die rangschikking te geraken en zo de definitieve erkenning als Nationaal Park binnen te halen. We geloven rotsvast in ons project en we kunnen rekenen op de grote betrokkenheid van een sterke coalitie van lokale overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties en landeigenaars. En misschien nog een extra unieke troef: we zijn de enige overgebleven kandidaat met riviernatuur als natuurlijke troef”, zegt Tom Wezenbeek, coördinator van Rivierpark Scheldevallei.

Rivierpark Scheldevallei is een groot, aaneengesloten, samenhangend openruimtecomplex tussen Gent en Antwerpen dat als uniek groenblauwe lint de verstedelijkte Vlaamse ruit doorkruist. De vallei vervult een belangrijke landschappelijke functie door de aanwezigheid van een divers aanbod aan natuur- , landbouw- en bosgebieden, ankerplaatsen, relictzones en een bovenlokaal uitgeruste recreatieve infrastructuur. De riviervallei is structuurbepalend voor het buitengebied en zeer belangrijk voor de identiteit van de streek. Het gebied heeft hierdoor een hoge ecologische en toeristische potentie. Rivierpark Scheldevallei heeft de ambitie om de open ruimte langsheen de Schelde te beschermen en te versterken tot een samenhangend netwerk. Het strategisch project Rivierpark Scheldevallei wordt gecoördineerd vanuit Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). Dit regionaal landschap spant zich samen met vele partners (zoals vzw Durme) in om landschap, natuur en erfgoed in de streek langs de Schelde en Durme te ondersteunen en te verrijken.

www.rivierparkscheldevallei.be

www.rlsd.be

www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen 

Knipselnationaalparksite

Paardeweide in Berlare (Villda Photo)

Vilda 89376 Yves Adams Bulbierbroek en Hof Te Rijen 8530f8612595b8e71870ea51ce12b72dsite

Bulbierbroek - Durmemeersen Hamme (Vilda photo)

Vilda 38109 De Oude Durme Yves Adams A3 53807

Oude Durme (Vilda photo)